Update dmnFromBpm.md

parent f0b3ab12
......@@ -18,20 +18,29 @@
* В полі «Посилання на таблицю рішень» вказується ID таблиці до якої буде звернення - `table_ORG`
* В полі «Прив’язка» вказується яка саме версія таблиці прив’язується - `«Остання версія»`
* В полі «Змінна для збереження результату», для прикладу – `listdmn`
* А полі «Присвоїти результат рішення як» обрати – `singleResult (Map<String, Object>)`
* В полі «Присвоїти результат рішення як» обрати – `singleResult (Map<String, Object>)`
![](courses/UBPM-tutorial/UBPM-tutorialUa/FAQ/img/rule_task.png)
2. В цьому ж завданні вказати вхідні та вихідні параметри. Для цього необхідно перейти на вкладку «Вхід/Вихід» та натиснути «Додати» для відповідного поля:
* У вхідних параметрах вказуємо атрибут значення якого отримуватимемо:
* Назва – довільна. Для прикладу змінили першу частину на `Input`
* Тип – `Текст`
* Значення - `execution.getVariable("organizationID")`
* У вихідних параметрах зазначаємо що маємо отримати після завершення завдання:
* Назва – `curatorID`
* Тип – `Текст`
* Значення - `${listdmn.get('curatorID')}`
* Та другий параметр:
* Назва – `ur`
* Тип – `Текст`
* Значення - `${listdmn.get('urist')}`
* У вхідних параметрах вказуємо атрибут значення якого отримуватимемо:
* Назва – довільна. Для прикладу змінили першу частину на `Input`
* Тип – `Текст`
* Значення - `execution.getVariable("organizationID")`
![](courses/UBPM-tutorial/UBPM-tutorialUa/FAQ/img/input_param.png)
* У вихідних параметрах зазначаємо, що маємо отримати після завершення завдання. Перший параметр:
* Назва – `curatorID`
* Тип – `Текст`
* Значення - `${listdmn.get('curatorID')}`
![](courses/UBPM-tutorial/UBPM-tutorialUa/FAQ/img/output_param.png)
* Та другий параметр:
* Назва – `ur`
* Тип – `Текст`
* Значення - `${listdmn.get('urist')}`
![](courses/UBPM-tutorial/UBPM-tutorialUa/FAQ/img/output_param2.png)
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment