Update DMN.md

parent fd59bee2
......@@ -147,6 +147,7 @@ DMN – це про виведення результатів (вихідних
3. Заповнюємо дані в таблицю:
3.1. Додати мітки та вирази колонкам, натиснувши на комірку, що над коміркою з назвою «string» (Рис. 1. 9):
а. Вхідні значення:
* Перша колонка:
* поле «Input expression» – *docKindID*
......@@ -180,6 +181,7 @@ DMN – це про виведення результатів (вихідних
* поле «Input expression» – *contractConditionChange*
* поле «Input Label» – *Чи змінює додаток умови договору*
* поле «Input Variable» – *contractConditionChange*
б. Вихідні значення
* Перша колонка:
* поле «Output Name» – *review1*
......@@ -223,7 +225,9 @@ DMN – це про виведення результатів (вихідних
Рис. 1. 11. Метод спрацювання
3.4. Вказати назву та Id для таблиці (Рис. 1. 12):
а. поле «Decision Table» – *Маршрут*
б. поле «table» – *contract*
![id_name](courses/UBPM-tutorial/UBPM-tutorialUa/img/DMN/id_name.png)
......@@ -231,36 +235,47 @@ DMN – це про виведення результатів (вихідних
Рис. 1. 12. Назва та Id таблиці
3.5. Ввести значення в колонці:
а. друга колонка:
* поле 9 – *> 150000*
* поле 10 – *>600*
б. третя колонка:
* поле 9 – *"UAH"*
* поле 10 – *"USD"*
в. четверта колонка:
* поле 6 – *"02"*
г. п’ята колонка:
* поле 7 – *"ORGANIZATION"*
* поле 9 – *"ORGANIZATION"*
* поле 10 – *"ORGANIZATION"*
д. шоста колонка:
* поле 7 – *"FRAME"*
е. сьома колонка:
* поле 8 – *"ATYPICAL"*
ж. восьма колонка:
ж. восьма колонка:
* поле 4 – *true*
з. дев’ята колонка:
* поле 1 – *"Куратор"*
и. десята колонка:
* поле 2 – *"Керівник"*
к. одинадцята колонка:
* поле 3 – *"Бухгалтер"*
* поле 4 – *"Керівник"*
* поле 5 – *"Менеджер1"*
......@@ -268,6 +283,7 @@ DMN – це про виведення результатів (вихідних
* поле 8 – *"Виконавець"*
л. дванадцята колонка:
* поле 9 – *"Директор"*
* поле 10 – *"Виконавець"*
4. Розгорнути та запустити правила.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment