Commit dd9e31ef authored by Altukhova Anna's avatar Altukhova Anna

Update orgstructure.md

parent 5358892d
......@@ -293,8 +293,11 @@
1. Відкрити панель властивостей «Завдання користувача», обравши сам елемент.
2. В розділі «Деталі» додати виконавців до «Завдання користувача» можна трьома варіантами (Рис. 1. 23):
а. Заповнити учасника в полі «Виконавець» ввівши дані у форматі ub:name: 1212-2-1, де 1212-2-1 – це код штатної одиниці.
б. Заповнити «Штатні одиниці кандидати», ввівши дані у форматі - ub:name: 1212-2-1, де 1212-2-1 – це код штатної одиниці (код посади), завдання відображатиметься в реєстрі «Усі завдання» в усіх, хто назначений на цю посаду.
в. Заповнити «Організаційні одиниці кандидати» даними у форматі ub:name:1212, де 1212 – це код департаменту (відділу), завдання відображатиметься в реєстрі «Усі завдання» в усіх, хто належить до департаменту.
Як було обумовлено раніше, необхідно вказати код посади в полі «Штатні одиниці кандидати» у такому вигляді – ub:name:1212-2-1, де 1212-2-1 і є сам код посади.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment