Commit f689bff3 authored by Altukhova Anna's avatar Altukhova Anna

Update orgstructure.md

parent ee09a17e
......@@ -35,6 +35,10 @@
3. Натиснути кнопку ![saveClose](img/organizationСhart/saveClose.png) «Зберегти та закрити».
Якщо необхідно заповнити поля даними з довідників/реєстрів, то це можливо зробити:
а. напряму із документу - почати писати дані в необхідному полі ( за умови, що дані в полі є елементами довідників або реєстрів) . При наявності варіантів система запропонує їх на вибір ![saveClose](img/organizationСhart/алгоритм_пошукових_запитів.png)
## Внутрішні підрозділи
В реєстрі «Внутрішні підрозділи» знаходиться список департаментів, відділів, служб тощо організації.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment