Update orgstructure.md

parent 110d7fb0
......@@ -170,7 +170,7 @@
В реєстрі «Внутрішні організаційні одиниці» вказується список елементів організаційної системи з реєстрів «Внутрішні підрозділи» та «Внутрішні організації», тобто являється «зведеною таблицею» (Рис. 1. 8). Елементи з цього списку не можна редагувати чи додавати до нього нові, а можна лише переглядати існуючі.
В стовбці «Тип орг. одиниці» вказано тип елементу, що позначає звідки від був взятий кожен елемент, тобто тип Departament взято з реєстру «Внутрішні підрозділи», Suffunit – «Внутрішні організації».
В стовбці «Тип орг. одиниці» вказано тип елементу, що позначає звідки від був взятий кожен елемент, тобто тип Organization взято з реєстру «Внутрішні організації», Departament – «Внутрішні підрозділи», Suffunit – «Штатні одиниці».
![internalOrgUnit.png](img/organizationСhart/internalOrgUnit.png)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment