Commit 471c00f0 authored by Pavel Mashliakovskiy's avatar Pavel Mashliakovskiy 🤹🏻
Browse files

`ubm_navshortcut`: nav shortcut - improve columns list; `uk` and `ru` locale -...

`ubm_navshortcut`: nav shortcut - improve columns list; `uk` and `ru` locale - localize description and keyword attributes
parent 60301b48
Pipeline #32748 skipped with stage